Workday voor 7e jaar op rij uitgeroepen tot leader in Gartner Magic Quadrant 2022 voor Cloud HCM Suites voor bedrijven met 1.000+ medewerkers (2024)

Amsterdam, The Netherlands, Nov. 28, 2022 --Workday,Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voorfinanceenhuman resources,is benoemd tot Leader in de Gartner Magic Quadrant 2022 voor Cloud HCM Suites voor bedrijven met 1.000+ medewerkers*. Workday is nu voor het zevende jaar op rij uitgeroepen tot Leader en scoorde overall het beste op het uitvoerend vermogen.

Organisaties over de hele wereld zien zich nog steeds geconfronteerd met grote uitdagingen bij het werven, ondersteunen en behouden van talent, nu de arbeidsmarkt krap is en de verwachtingen van medewerkers steeds veranderen. Om aantrekkelijke en persoonlijke werknemerservaringen te kunnen bieden, hebben organisaties een eenduidige visie op hun personeelsbestand nodig. Meer dan 4.500 klanten – en meer dan 50 procent van de Fortune 500 – zoals Banner Health, Everise, Kohl's, Lloyd's Banking Group, McKee Foods, Nasdaq, Inc., Palm Beach State College, Tennis Australia en Thomson Reuters zetten Workday Human Capital Management (HCM) in om HR-processen te automatiseren, medewerkers te ondersteunen en kansen te geven, en te kunnen blijven inspelen op de veranderende behoeften van de business en medewerkers.

Met Workday HCM kunnen klanten:

  • Betere ervaringen creëren dankzij nieuwe innovaties in vaardigheden en medewerkersbetrokkenheid.

Organisaties prioriteren het verkrijgen van inzicht in - en het ontwikkelen van vaardigheden naarmate het personeelsbestand flexibeler wordt. Om dit te ondersteunen heeft Workday recent nieuwe technologie geïntroduceerd waarmee organisaties eenvoudig en veilig data over vaardigheden in en uit Workday kunnen overbrengen. Daarmee bouwt Workday voort op het succes van Skills Cloud, dat is opgenomen in Workday HCM en gebruik maakt van machine learning (ML) om data over vaardigheden te onderhouden. Op die manier krijgen organisaties dieper inzicht in de vaardigheden van alle medewerkers, wat het mogelijk maakt om meer persoonlijke aanbevelingen te doen voor ontwikkeling en om carrièregroei te stimuleren.

Om een compleet beeld te krijgen van de betrokkenheid van werknemers in het hele bedrijf, gebruiken organisaties wereldwijd bovendien Workday Peakon Employee Voice. Daarmee hebben medewerkers een vertrouwelijk platform waar ze eerlijke feedback kunnen delen over hun ervaringen, verwachtingen, gezondheid en welzijn. Organisaties kunnen deze inzichten vervolgens gebruiken om zinvolle, concrete acties te ondernemen die helpen de werknemerservaring te verbeteren.

  • Verschillende type medewerkers ondersteunen met eenduidige oplossingen voor personeelsmanagement.

Het personeelsbestand verandert van samenstelling en dat zet veel organisaties ertoe aan om een overkoepelende personeelsstrategie te ontwikkelen die de verschillende types medewerkers ondersteunt. Sinds de overname van VNDLY biedt Workday organisaties een uitgebreide oplossing die helpt bij het beheer van medewerkers in loondienst, medewerkers op uurcontracten, uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers.

Workday biedt ook innovaties ter ondersteuning van eerstelijns medewerkers, managers en operationele leiders, waaronder Workday Scheduling and Labor Optimization, een planningsoplossing die medewerkers centraal stelt en gebruikmaakt van artificial intelligence (AI) om de vraag naar arbeid af te stemmen op de wensen van medewerkers. Het is onderdeel van een geïntegreerd aanbod voor personeelsoptimalisatie, dat Absence Management, Payroll, Talent Management en Time Tracking omvat en organisaties helpt gemakkelijker talent aan te trekken, te binden en te behouden, allemaal in één systeem.

  • Rapportage- en analyticstools gebruiken om trends in het personeelsbestand te begrijpen.

Organisaties willen dieper inzicht in hun personeelsbestand hebben en real-time data om sneller beslissingen te kunnen nemen die de business ondersteunen. Workday People Analytics maakt gebruik van AI en augmented analytics om klanten te helpen de ontwikkelingen en trends in hun personeelsbestand beter te begrijpen. Dat omvat ook de inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity equity, inclusion - DEI), behoud en verloop, werving, vaardigheden en prestaties - en de drijfveren daarachter.

Reacties op het nieuws
“Workday HCM is bij Rolls-Royce veel meer dan een HR-systeem,” zegt Marcus Millership, transformation director, global business services bij Rolls-Royce. “Het is een zakelijke tool om de business te informeren, inzichten te geven en een aantal van onze belangrijkste processen te beheren.”

“We zijn ervan overtuigd dat onze erkenning het gevolg is van ons vermogen om ons aan te passen aan de behoeften van onze klanten. Daardoor stellen wij hen in staat om ervaringen te creëren en leveren die tegemoetkomen aan de unieke behoeften van hun medewerkers,” aldus David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer product bij Workday. “Workday HCM biedt klanten een compleet overzicht van de cruciale personeelsonderdelen in hun hele organisatie - vaardigheden, werknemerssentiment, talentprestaties, salarisadministratie en meer – en daarmee helpen wij hen om de veranderende verwachtingen van werknemers te ondersteunen en zich daaraan aan te passen, en om te blijven groeien en schalen.”

Aanvullende informatie

  • Lees de blog ‘Workday Named as a Leader for 7th Consecutive Year in 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises’, van David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer product bij Workday.
  • Lees de kosteloze editie van het Gartner-rapport op de website van Workday.

*Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises, door Sam Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Ranadip Chandra, John Kostoulas, Emi Chiba, Rania Stewart, 21 oktober 2022.

Disclaimer Gartner
Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in onze onderzoekspublicaties wordt afgebeeld, en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding te kiezen. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden geïnterpreteerd als verklaringen van feiten. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, van de hand.

Gartner en Magic Quadrant zijn handelsmerken van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Over Workday
Workdayis een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resource, die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voorfinancieel beheer,human resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naarwww.workday.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-Q voor het fiscale kwartaal dat op 31 juli 2022 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te maken op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

Workday Persdesk
Malika Brahiti
Workday EMEA
+33 (6) 80 14 14 47
malika.brahiti@workday.com

Linda Schilperoort
+ 31 (0)23 555 34 24
workday@clarity.global
www.workday.com

Workday voor 7e jaar op rij uitgeroepen tot leader in Gartner Magic Quadrant 2022 voor Cloud HCM Suites voor bedrijven met 1.000+ medewerkers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 5619

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.