Onze inzet voor duurzame landbouw (2024)

https://youtu.be/CHsmDc_PaFY

/sites/default/files/2023-01/default_1.1.1.jpg

Hoe we dat doen?

Onze inzet voor duurzame landbouw (1)

Vandinter Semo is actief in zaadteelt, zaadhandel en zaadveredeling. Hoewel een groot deel van onze omzet wordt gerealiseerd door de handel in zaad en het in opdracht telen van zaad, zetten we sterk in op de veredeling van aaltjes-resistente groenbemesters.

Onze inzet voor duurzame landbouw (2)

Al meer dan 100 jaar ervaring

Het is 1914 als de oprichters Zwaan en De Wiljes in het Groningse Scheemda starten met hun bedrijf in zaadteelt en de handel in zaad. Ruim 100 jaar later is het bedrijf bekend als Vandinter Semo en uitgegroeid tot een betekenisvol producent en verwerker van zaaizaad in Nederland en ver daarbuiten. En hoewel zaadteelt en zaadhandel nog altijd een belangrijke kernactiviteit is van Vandinter Semo, is het aanbod uitgebreid met zaadschoning, zaadcoating en zaadverpakking. Bovendien heeft Vandinter Semo een unieke reputatie opgebouwd als kweekbedrijf voor cruciferen.

Meer over Vandinter Semo

Onze inzet voor duurzame landbouw (4)

Onze inzet voor duurzame landbouw (5)

Aaltjes bestrijding (Nematoden beheersing)

Aaltjes vormen een ware plaag voor veel voorkomende gewassen. Bij aantasting door aaltjes wordt een aanzienlijke schade veroorzaakt door opbrengstverlies. Het besef dat groenbemesters effectief ingezet kunnen worden als bestrijder van aaltjes wordt gelukkig alsmaar populairder. Vandinter Semo spant zich in om een relevant aanbod groenbemesters te kunnen aanbieden als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen.

Lees meer over aaltjes bestrijding

Onze inzet voor duurzame landbouw (7)

Groenbemesters

In het rendementsdenken zijn groenbemesters niet altijd een eerste keuze. Want of het nu gaat om bodemverbetering of om bestrijding van aaltjes en andere bodemgebonden ziektes, zijn er chemische oplossingen die in eerste instantie betere resultaten realiseren. In eerste instantie, zeggen we met klem. Want het duurzaamheidsdenken en het streven naar een verantwoorde en optimale bodemkwaliteit maakt groenbemesting een serieus alternatief voor bemesting en bestrijding. Vandinter Semo heeft een sterke reputatie als specialist op het gebied van groenbemesters.

Lees meer over groenbemesters

Onze inzet voor duurzame landbouw (9)

Contractteelt

Eén van de pijlers onder het succes van Vandinter Semo is de teelt voor derden, ofwel contractteelt. Dankzij de jarenlange ervaring en de deskundigheid van onze teeltbegeleiders houden we het hele teeltproces zorgvuldig in de gaten en geven we adviezen over bewerking, uitzaai, bemesting, bestrijding en beregening. Hierdoor worden optimale oogstresultaten behaald. Niet voor niets weten nationale en internationale opdrachtgevers ons te vinden voor hun contractteelt.

Lees meer over contractteelt

Onze inzet voor duurzame landbouw (11)

Recreatiegrassen

Naast voedergrassen produceert Vandinter Semo ook veel gazongrassen. Er wordt hierbij intensief samengewerkt met grasveredelaars uit de hele wereld.De beste grasrassen worden door ons vermeerderd in Nederland en Denemarken. De teelt wordt door onze landbouwkundigen begeleid en beoordeeld.

Na schoning en certificering zijn de grassen beschikbaar voor diverse mengsels. We hebben mengsels voor sportvelden, recreatiegazons, bermen en dijken.

Meer over recreatiegrassen

Onze inzet voor duurzame landbouw (13)

Voedergrassen

Vandinter Semo beschikt over een goed geselecteerd aanbod aan grasrassen die zonder uitzondering een toppositie hebben op de rassenlijst. Bij de samenstelling van de uiteindelijke weidemengsels kijken we echter verder dan alleen pure opbrengst. Zo kijken we vooral naar de voederwaarde, naar verteerbaarheid en naar de praktische oogstkwaliteiten. Dankzij onze eigen zaadbewerking zijn wij in staat om een coating aan te brengen die het graszaad een snellere ontkieming geeft. Zo passen wij onze kennis en capaciteit direct toe voor de beste weidemengsels.

Meer over voedergrassen

Onze inzet voor duurzame landbouw (15)

Glutenvrije haver

Haverketen De Nederlandse haverketen - waarvan Vandinter Semo deel uitmaakt - stimuleert onderzoek en promotie van glutenvrije haver als gezonde 'superfood' van eigen bodem...

Meer over glutenvrije haver

Onze inzet voor duurzame landbouw (17)

Zaadtechnologie

De modernste schoningsmachines in onze fabriek in Scheemda stellen ons in staat om een hoogwaardige kwaliteit zaaizaad te garanderen voor onze opdrachtgevers.

Meer over zaadtechnologie

Onze inzet voor duurzame landbouw (19)

Onze inzet voor duurzame landbouw (20)

Een ‘gezonde bodem’ en ‘duurzaam bodembeheer’. Het zijn thema’s die volop in debelangstelling staan. Bij agrariërs, omdat het besef toeneemt dat een continue rendementsvolleteelt van gewassen vraagt om verstandig bodembeheer, maar ook bij andere betrokkenen. Zo zijnwaterschappen en drinkwaterbedrijven zich ten volle bewust van bodemkwaliteit als garantie voorschoon en veilig drinkwater. Vandaag, maar ook in de toekomst. En ook banken, financiële instellingenen hypotheekverstrekkers erkennen dat een gezonde bodem een positieve invloed heeft op de waardeontwikkelingvan grond.Vandinter Semo heeft een overtuigende visie op de inzet van groenbemesters als bodemverbeteraar én alsbestrijder van aaltjes.Daarom lanceert Vandinter Semo het “Active” kwaliteitskeurmerk voor een geselecteerdaantal toprassen binnen zijn aanbod van groenbemesters.

Meer over het Vandinter Semo Active label

Onze inzet voor duurzame landbouw (22)

Onze inzet voor duurzame landbouw (23)

Problemen met aaltjes? Wij helpen u bij de bestrijding.

Maak een afspraak met één van onze landbouwkundigen

Nieuws

Koeien blijven ervoor buiten

Lees meer

Nieuws

Cérience versterkt Europese positie door overname Vandinter Semo

Lees meer

Nieuws

Forse opbrengstverhoging in aardappelen door bladrammenas

Lees meer

Nieuws

Groenbemesterdag 2023 groot succes!

Lees meer

Onze inzet voor duurzame landbouw (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 5585

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.